Thông báo đối với khách hàng đã ký biên bản thỏa thuận đổi căn hộ tòa C1-CT5 - Dự án nhà ở xã hội Rice City Linh Đàm