Thông báo đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư.