Tiến độ xây dựng NOXH: Tòa nhà Bắc Rice City Linh Đàm ngày 06/06/2016

Tiến độ xây dựng 06/06/2016.

- Trát trong đạt 95%.

- Bả tường từ tầng 3 đến tầng 12.

- Trát ngoài đạt 93%.

- Ốp tường WC căn hộ: ốp từ tầng 3 đến tầng 21. Đạt 90%.

- Lát căn hộ: Hoàn thành 208 căn hộ. Đạt 85%.

- Cửa nhôm :

+ Cửa sổ bao mặt ngoài: thi công lắp đặt từ tầng 3 đến tầng 21. Đạt 50%.

+ Cửa sổ WC: Đạt 10%.

- Trần thạch cao:

+ Trần căn hộ và hành lang: Thi công xương trần từ tầng 3 đến tầng 21. Đạt 90%.

+ Trần WC: Từ tầng 3 đến tầng 21. Đạt 50%  .

- Lan can Logia: Thi công từ tầng 3 đến tầng 21. Đạt 90%.

- Điện căn hộ: Kéo rải dây điện từ tầng 3 đến tầng 21.

- Cấp thoát nước:  Lắp thoát sàn căn hộ đạt 80% .

- Phòng cháy chữa cháy: Kéo rải dây điện báo cháy từ tầng 3 – 21. Chờ lắp thiết bị.

- Thông gió:
+ Treo ống thông gió hành lang đến hết  tầng 21.
+ Hộp gió căn hộ từ tầng 3 - 21.

- Điện nhẹ: Đã kéo dây xong, đang chờ lắp thiết bị.

- Mạng Internet: Kéo dây xong từ tầng 3 đến tầng 21.

- Thang máy: Đã thi công xong, chờ lắp bảng gọi tầng.

 

 

 

 

 

 

 

Tiến độ xây dựng 06/05/2016.

+  Trát trong đạt 90%.

+  Bả tường : Đã bả xong từ tầng 3 đến tầng 12.

+  Trát ngoài đạt 85%.

+  Ốp tường WC căn hộ: Đang ốp tầng 3 đến tầng 21 -- Đạt 85%.

+  Lát căn hộ: Hoàn thành 150 căn hộ -- Đạt 65%.

+  Kéo rải dây điện căn hộ từ tầng 3 đến tầng 21.

+  Cấp thoát nước, điện căn hộ: Đang chờ lắp đặt thiết bị.

+  Phòng cháy chữa cháy: kéo rải dây điện báo cháy tầng 3 đến 21 – đang chờ lắp thiết bị.

+  Thông gió: Treo ống thông gió hành lang đến hết tầng 21, hộp gió căn hộ từ tầng 3 đến tầng 17.

+  Điện nhẹ: kéo dây xong, chờ lắp thiết bị.

+  Mạng Internet: Từ tầng 2 - đến tầng 17.

+  Thang máy: Thi công xong 2 thang.

+  Cửa sổ: Đang thi công lắp đặt được 10%.

+  Lan can: Đang thi công lắp đặt được 20%.

 

 

Tiến độ xây dựng 06/04/2016

+ Trát trong đến hết tầng 19

+Trát ngoài đạt 60%

+ Bả tường : làm đến tầng 3

+ Ốp tường WC căn hộ: đến tầng 18

+ Lát sàn căn hộ đạt 15%

+ Kéo rải dây điện đến tầng 5

+ Cấp thoát nước: Đang lắp đặt thiết bị

+ Phòng cháy chữa cháy: Kéo rải dây điện báo cháy đến tầng 3

+ Thông gió: Treo ống thông gió hành lang đến tầng 21, hộp gió căn hộ đến tầng 4

+ Thang máy: Đang thi công hệ ray

 

 

 

Tiến độ xây dựng 02/03/2016

+ Xong phần kết cấu bê tông 

+ Xây xong đến tầng mái

+ Trát trong tầng 17

+ Trát ngoài 40%

+ Ốp tường WC căn hộ: đang ốp tầng 13 đến tầng 14

+ Trục cấp, thoát nước đến tầng tầng mái

+ Điện, cấp nước, thoát nước căn hộ tầng 20

+ Đi ống chữa cháy đến tầng 21

+ Thông gió: khoan tạo lỗ trong căn hộ từ tầng 20, đi ống thông gió căn hộ từ tầng 3 đến tầng 11.

+ Thang máy đã về tới công trình.

 

 

Tiến độ xây dựng 03/02/2016

+ Xong phần kết cấu bê tông 

+ Xây xong đến tầng mái

+ Trát trong tầng 16

+ Trát ngoài 30%

+ Ốp tường WC căn hộ: Đang ốp tầng 3 đến tầng 12

+ Trục cấp, thoát nước đến tầng mái

+ Điện, cấp nước, thoát nước căn hộ tầng 15-19

+ Đi ống chữa cháy đến tầng 21

+ Thông gió: Khoan tạo lỗ trong căn hộ từ tầng 3-15, đi ống thông gió căn hộ từ tầng 3 đến tầng 7

+ Thang máy đã về tới công trình.

 
 
 

 

 

Tiến độ xây dựng 05/01/2016

+ Xong phần kết cấu bê tông 
+ Xây đến tầng 20
+ Trát trong tầng 12
+ Trát ngoài trục A và D và 9-10 được 50% từ tầng 2 đến tầng 9
+ Ốp tường: Tầng 3,4,5,6
+ Trục thoát nước đến tầng 18 lên 19
+ Điện, cấp nước, thoát nước căn hộ đến tầng 11-15
+ Đi ống chữa cháy đến tầng 21
+ Thông gió: Khoan tạo lỗ trong căn hộ từ tầng 3-15.
 
 
 
 

 

 

Tiến độ xây dựng 02/12/2015

+ Xong phần kết cấu bê tông
+ Xây đến tầng 16A
+ Trát trong tầng 3,4,5,6
+ Trát ngoài được 50% từ tầng 2 đến tầng 9
+ Trục thoát nước đến tầng 18
+ Điện, cấp nước, thoát nước căn hộ đến tầng 11.
+ Đi ống chữa cháy đến tầng 18.
 
 
 
 

 

 

 

Tiến độ xây dựng 02/11/2015

+ Dự án đã xong dầm, sàn tầng 21

+ Xây đến tầng 15

+ Trát trong đến tầng 2,3,4, trát ngoài từ tầng 2 đến tầng 9 trục 1

+ Thoát nước đến tầng 16

+ Điện và nước cấp đến tầng 9

 

Tiến độ xây dựng 02/10/2015

( Dự án đã xong dầm, sàn tầng 19, xây tường đến tầng 12, trát trong đến tầng 4, điện trần và thoát nước đến tầng 15 )

 

Tiến độ xây dựng 01/09/2015

( Dự án đang thi công dầm, sàn tầng 16A, xây tường đến tầng 9 )

 

Tiến độ xây dựng 04/08/2015

( Dự án thi công xong dầm, sàn tầng 12A, xây tường đến tầng 6 )

 

Tiến độ xây dựng 04/07/2015

( Dự án đang thi công dầm, sàn tầng 8 )

 

Tiến độ xây dựng 02/06/2015

( Dự án đang thi công dầm, sàn tầng 6 )

 

 

Tiến độ xây dựng 05/05/2015

( Dự án đang thi công lắp ghép dầm tầng 4)

 

Tiến độ xây dựng 03/02/2015

( Dự án đã thi công xong móng ngày 21/01/2015 )

 

 

Tiến độ xây dựng 12/01/2015

( Dự án đang thi công móng - Cuối tháng 2 xong móng )

 

Danh mục: