Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí ' Trưởng Ban quản lý tòa nhà ' năm 2018

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự ' Trưởng Ban quản lý tòa nhà ' năm 2018.

Tuyển dụng vị trí 'Nhân viên y tế Câu lạc bộ thể thao'.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên y tế Câu lạc bộ thể thao".

Tuyển dụng vị trí 'Nhân viên Kinh doanh' tháng 03 năm 2018

Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển nhân sự cho vị trí "Nhân viên kinh doanh" tháng 03 năm 2018

Tuyển dụng vị trí 'Kế toán tổng hợp' tháng 11/2017

Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển vị trí  "Kế toán tổng hợp" tháng 11/2017

Tuyển dụng vị trí ' Nhân viên vệ sinh tòa nhà ' tháng 11/2017

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự ' Nhân viên vệ sinh tòa nhà ' tháng 11/2017.

Tuyển dụng vị trí ' Nhân viên kỹ thuật tòa nhà ' tháng 11/2017

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên kỹ thuật tòa nhà" tháng 11/2017.

Tuyển dụng vị trí ' Trưởng Ban quản lý tòa nhà ' tháng 11/2017

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự ' Trưởng Ban quản lý tòa nhà ' tháng 11/2017.

Tuyển dụng vị trí ' Hành chính - Thu ngân ' tháng 11/2017

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự ' Hành chính - Thu ngân ' tháng 11/2017.

Tuyển dụng vị trí ' Phụ trách tòa nhà ' tháng 06/2017

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự ' Phụ trách tòa nhà ' tháng 06/2017.

Tuyển dụng vị trí 'Nhân viên nấu ăn văn phòng'.

Công ty CP BIC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên nấu ăn văn phòng" tại Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Pages